Xp
NBA Highlight
/ / /
Xpert
오늘 경기 데릭 페이버스 하이라이트
 
14
  2238
Updated at 2019-04-23 20:36:48

GIF 최적화 ON 
14.9M    4.5M  

 

GIF 최적화 ON 
14.2M    3.7M  

 

GIF 최적화 ON 
15.2M    4.7M  

 

GIF 최적화 ON 
9.7M    2.9M  

 

GIF 최적화 ON 
11M    3.5M  

 

GIF 최적화 ON 
12.5M    3.7M  

 

 

GIF 최적화 ON 
12.1M    3.6M  

 

GIF 최적화 ON 
10.4M    3.2M  

 

GIF 최적화 ON 
7.6M    1.9M  

 

GIF 최적화 ON 
14.1M    4.4M  

 

마지막껀 루비오 파울 불렸지만, 훌륭한 수비였다고 봅니다...실제로 루비오랑 거의 접촉하지 않았는데 파울 불렸더라고요..